Fire protection * Feuerschutz

 

 

Člen

Subkomisií Technickej normalizačnej komisie SÚTN 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi, medzinárodnej organizácie CIB W 14

Autor

Slovenských technických noriem a prekladov z EN, skrípt

Zameranie činnosti

výkon činnosti autorizovaného inžiniera a špecialistu požiarnej ochrany;
spolupráca pri tvorbe noriem, vrátane požiarnej bezpečnosti stavieb;
spracovávanie štúdií a projektovej dokumentácie z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb, so zameraním na zložité a rozsiahle stavby (výškové stavby, spoločenské a obchodné centrá, sklady, výstavné a priemyselné areály);

navrhovanie požiarne technických zariadení: elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod dymu a tepla;

analýza požiarneho nebezpečenstva zložitých stavieb z hľadiska požiadaviek na jednotky požiarnej ochrany,

spracovávanie podkladov pre posudzovanie zhody stavebných konštrukcií a materiálov z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb;
hodnotenie a posudzovanie zahraničných výrobkov;
určenie teoretickej požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií;
tvorba projektových podkladov.

Ing Juraj OLBRÍMEK, PhD.
Krásnohorská 15
851 07 Bratislava - Petržalka
07- 638 330 60
e-mail: olbrimek@nextra.sk