Varovania Panny Márie o dnešnej dobe

Panna Mária, ako naša starostlivá Matka už viackrát prišla na zem a zjavila niektorým omilosteným ľuďom svoju starosť o nás. Lenže musíme byť veľmi opatrní, aby sme nepovažovali všetky zjavenia Panny Márie za pravé, lebo aj tu diabol predvádza mnohé svoje zjavenia pod rúškom "marianskych zjavení". Jeho cieľom je zviesť naivných ľudí a k tomu mu stačí do svojho zjavenia zamontovať iba jednu nebezpečnú vetu pomimo mnoho správnych viet svojho zjavenia. História rôznych zjavení nám dokazuje, že diabol má veľkú moc pretvarovať sa aj za "anjela svetla", len aby zviedol pokiaľ možno aj vyvolených. Sú známe zjavenia, keď obrovské masy katolíkov aj počas 30 rokov verili v mariánskosť zjavenia a potom sa ukázalo, že to bolo zjavenie od diabla. Prečo Pán Boh mu dovolí zneužívať aj meno Panny Márie na svoje zjavenia ?

Potom by sme museli aj odpovedať prečo dovolil diablovi ukrižovať svojho Syna a prečo Pán Boh nechal diablovi zviesť miliardy ľudí. Na príčine sú naše hriechy a tajomstvo zloby, ktoré nie vždy celkom chápeme.

Pred "pontifikátom "Pavla VI. bol v Katolíckej Cirkvi tzv.index kníh, ktorý pod trestom vylúčenia z Cirkvi zakazoval katolíkom prechovávať, rozširovať a čítať niektoré knihy, ktoré boli nebezpečné duši človeka. Tak ako pár kvapiek jedu v pohári čistej vody môže usmrtiť človeka, tak aj literatúra obsahujúca jed nepravdy alebo zla môže poškodiť človekovi. Cirkev ako múdra Matka chránila svoje deti od tohto jedu. To sa týka nielen literatúry, ale aj divadelných a filmových programov a dnes aj televíznych. Z tohto zákazu boli vyňatí biskupi a všetci ostatní, ktorí dostali od biskupov povolenie študovať tieto diela. Medzi zakázanú literatúru patrili knihy o "mariánskych zjaveniach", ktoré ešte neboli cirkevne schválené. Cirkev chránila svojich členov od podvodov diabla, ktorý od stvorenia sveta sa snažil zviesť ľudí k odporu proti Bohu. On totiž nám závidí, že my ešte môžeme byť spasení, zatiaľ čo on už nie.

Keď Pavol VI. sa stal "pápežom" , jednou z prvých vecí bolo zrušenie indexu, čiže zákazu publikovania a čítania protikatolíckej literatúry. Vraj treba dôverovať vyspelosti dnešného človeka. Tým iba dokázal , že nemohol byť pravým pápežom, lebo tak nezodpovedne konať nemôže pravý katolícky pápež. Od zrušenia tohto zákazu sa začali publikovať knihy a brožúrky o tisíckach rôznych "mariánskych zjaveniach" A tak členovia Novej cirkvi sú Pavlom VI. vystavení jedu z každej strany. Dnes , len čo ja som si vedomý, existujú v každom štáte nejaké "mariánske zjavenia" alebo "plačúce mariánske sochy a obrazy ". Ešte nikdy nebolo toľko nových "stigmatikov" a iných "zázračných liečiteľov" atď. Milióny ľudí chodia navštevovať tieto miesta alebo ľudí a tak tam kvitne veľký obchod, stavajú sa tam hotely a podnikatelia sa tešia, že dobre zarobia, či už poskytnutím ubytovania alebo predajom ružencov, sošiek, obrázkov a iných devocionálií. A tak, obchod veselo kvitne. Všetci tí, ktorí na týchto miestach boli "zázračne " vyzdravení upadajú ešte do horšieho stavu už aj týždeň po "zázraku".

Ešte horšie je na tom, že ľudia veria chorým alebo podvodníckym deťom, ktoré videli "Pannu Máriu", ktorá svojimi vyhláseniami protirečí učeniu Katolíckej Cirkvi. Táto "Mária" až absurdným chovaním ničí dôstojnosť skutočnej Matky Božej. Falošný pastieri Novej cirkvi nebránia týmto psychózam a tak podporujú chaos a anarchiu vo svojich radoch.

V tejto knižke si bližšie pozrieme dve falošné "zjavenia" a to v Medžugorje a v Litmanovej a potom sa pozrieme na dve ozajstné zjavenia Panny Márie v La Salette a vo Fatime, ktoré sú varovaním pre nás všetkých. Zjavenia v La Salette a vo Fatime sú aj schválené pravou Katolíckou Cirkvou. Mimochodom, v La Salette som bol trikrát a raz som bol vo Fatime a v Litmanovej.

 

Medžugorje.( z oficiálnej správy mostarského biskupa Zaniča):

Biskup Zanič je mostarským biskupom, do ktorého diecézy patrí aj Medžugorje. Biskup dňa 11.1.1982 ustanovil diecéznu komisiu na prešetrenie "zjavenia" v Medžugorje.

Už vtedy ho znepokojilo, že mu "vizionári" zatajili, že "Gospa"

(tzv.Panna Mária) podporila rebéliu dvoch františkánskych kňazov proti nemu , ako miestnemu biskupovi a proti jeho legitimným rozhodnutiam. V októbri 1984 sa komisia rozhodla odložiť zverejnenie výsledkov šetrenia. Biskup Zanič vydal prvú správu, v ktorej predložil svoje teologické a kanonické dôvody, ktoré mu zabraňovali stotožňovať "Gospu" s Pannou Máriou. Komisia neuverejnila výsledky ani v roku 1985 a preto biskup Zanič poslal spisy do Ríma. Ani v roku 1990 komisia neuverejnila žiadne výsledky, lebo obhájcovia "zjavenia" si to neželali. Nakoniec biskup Zanič sa sám rozhodol vydať rozsiahlu správu všetkým biskupom sveta. Bolo to v júni 1990. Z tejto správy vyberám len určité body:

"Gospa" vo svojom zjavení obhajovala františkánskych kňazov Vegu a Prusinu a tvrdila, že oni majú pravdu a nie miestny biskup Zanič. Môže Panna Mária podporovať rebéliu reholníkov proti miestnemu biskupovi ? Boli to títo dvaja františkáni, ktorí pre neposlušnosť boli vylúčení z františkánskej rehole a zároveň boli suspendovaní, t.z. nesmeli slúžiť omšu a vysluhovať sviatosti. Kňaz Vego bol potrestaný aj preto , že mal so svojou milou 2 deti. On neposlúchol a naďalej slúžil omšu a podporoval "zjavenie Gospy", ktorá vždy tvrdila, že je to on , ktorý má pravdu a nie biskup. Môže Panna Mária hovoriť také nezmysly ?

Hlavní vizionári Vicka a Jakov viackrát klamali biskupa, keď sa ich vypytoval na "zjavenie".

Značný počet františkánov v provincii podporujú biskupa a neveria v "zjavenie". Zo 100 kňazov v Hercegovine ani jeden neverí v "zjavenie".

"Gospa" vyzvala deti, aby chlapci-vizionári a dievčatá-vizionárky sa stali kňazmi respektíve sestričkami, ale "len keď to budete vy chcieť." Deti neposlúchli túto výzvu a chlapci sa oženili a dievčatá vydali, čo sa nestalo v pravých zjaveniach, kde slobodní vizionári po pohľade na posla z neba zasvätili svoj život Bohu a nešli do manželstva. Viď príklad Bernadetty , Lucie, Melánie a iných.

"Gospa" sa "zjavila" už asi 5 000krát, čo je nezmyslom. "Zjavuje" sa všade a to aj na miestach nie najvhodnejších pre Kráľovnú neba. Pri svojich "zjaveniach" sa raz smeje, raz plače, necháva sa dotýkať, zrazu sčernie atď. Je to dobré čítanie pre ľuidí duševne chorých."

Ešte väčším dôkazom , že ide o diabolské zjavenie sú doktrinálne bludy, ktoré "Gospa" hovorí:

"Gospa" sa s deťmi modlí Otče náš. Keby bola ona Nepoškvrneným počatím, by sa nemohla modliť:Odpusť nám naše viny.

"Gospa" tam žehná ružence a iné devocionálie, čo skutočná Panna Mária nikdy nerobila.

"Gospa" tvrdí v Medžugorje, že to je posledné zjavenie a tu máme aj ďalšie a ďalšie zjavenia "Panny Márie", takže ktorá "Panna Mária" klame ?

Podľa "Gospy" niet rozdielu medzi náboženstvami, to vraj len ľudia robia tie rozdiely. A tu nachádzame odpoveď, kto je autorom týchto "zjavení": Sú to ekumenisti a charizmatici Novej cirkvi:René Laurentin, Nuptič, talianski jezuiti Amorth a Restrelli a iní "charizmatici" z celého sveta.

Pán Boh nedovolil dlho zosmiešňovať jeho Matku, lebo potrestal túto krajinu hroznou občianskou vojnou v Bosne a Hercegovine.

Lenže Nová cirkev sa nechce poučiť a naďalej organizuje autobusové zájazdy do Medžugorje a pozýva tie podvodnícke deti na prednáškové turné po Slovensku.

Komu niet rady, tomu niet pomoci.

Litmanová. Kolujú rôzne brožúrky o tomto"zjavení" a všetky si protirečia. Vyberám z niektorých dní:

30.9.1990:V tento deň "Panna Mária " plakala, lebo Katka neprišla na spoveď.

Komentár:Snáď Panna Mária má aj väčšie problémy na svete.

 

1.10.1990:"Panna Mária " hovorí: "Každá choroba je následkom nejakého hriechu."

Komentár: Žeby Panna Mária protirečila svojmu Synovi v príhode u sv.Jána 9,1:"Učiteľu, kto zhrešil, tento a či jeho rodičia, že sa narodil slepý ? Ježiš odpovedal: Ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale sa narodil slepý , aby sa na ňom prejavili skutky Božie."

2.10.1990: Videli sme Pannu Máriu a bola veľmi veselá..

Komentár: Toto je dôvod, aby Panna Mária prišla na zem ? Aby ukazovala svoju veselosť ? Je to zosmiešňovanie Panny Márie. Ona vždy prišla na zem, aby zvestovala vážne varovanie pre hriešne ľudstvo. V La Salette a Syrakúzach plakala a teraz v Litmanovej a v Medžugorje je veselá a smeje sa.. Je to nezmysel.

2.10.1990:V ten istý deň "Panna Mária" hovorí o jednom otcovi, ktorý udrel svoju matku, že vraj tým udrel z polovice svoju duchovnú matku. A že ten hriech sa mu neodpustí.

Komentár: Čo to všetko znamená ? Ako , že taký hriech je neodpustiteľný ? Je to ďalšia ukážka čudnej teológie z Litmanovej.

18.11.1990: Jedna teta sa pýtala, čo má robiť pre muža, ktorý zomrel a ako sa má na druhom svete. "Panna Mária" povedala, že jej muž sa má tam dobre, ale stále môžu dávať peniaze na omšu.

Komentár: Je neuveriteľné, že naši katolíci môžu uveriť takýmto rozprávkam.

7.7.1991:"Panna Mária " požehnáva ružence a iné devocionálie.

Komentár: Ozajstná Panna Mária nikdy nežehnala tieto predmety. To robí len Pán Ježiš alebo jeho kňazi.

"Panna Mária " vždy ďakovala dievčatkám za modlitby.

Komentár: V žiadnom pravom zjavení Panna Mária neďakovala vizionárom za modlitby, lebo to nie je naša zásluha , ale je to naša povinnosť modliť sa a za to nám Panna Mária predsa nebude ďakovať. Podľa iných brožúriek , čo som čítal, "Panna Mária" bola proti rozdeleniu federácie, že pre Slovensko nebude dobrá samostatnosť atď.

Nová cirkev organizuje autobusové zájazdy naivných katolíkov, ktorí veria takémuto zosmiešňovaniu Kráľovnej vesmíru. Vôbec už nechcem písať o nechutných hádkach medzi grécko-katolíckymi a rímsko-katolíckymi kňazmi a o iných nechutných scénach.. Už aj predseda biskupskej konferencie Slovenska O.Baláž sa vyjadril , že "Litmanová je hanbou Slovenska".

Nedávno sa vydala Katka, jedna z dievčat, ktoré videli "Pannu Máriu". čo je tiež dôkazom nepravosti zjavenia. V minulosti, keď sa Panna Mária zjavila slobodným dievčatám, tak všetky zostali slobodné a zasvätili Bohu svoj život. Kto by raz uvidel krásu skutočnej Panny Márie z neba, tak nikdy nebude túžiť po manželovi, ale bude túžiť po nebeskom Ženíchovi, ktorým je Pán Ježiš Kristus.

Buď celá Litmanová je veľkým podvodom, kde došlo zo strany "odborníkov " k manipulácii dievčatok alebo je to prinajlepšom len projekcia zbožných myšlienok zo svojho vnútra, ale v žiadnom prípade sa nejedná o zjavenie Matky nášho Pána Ježiša Krista.

FATIMA. Toto pravdivé zjavenie našej nebeskej Matky je pod terčom modernistov, ktorí chcú toto zjavenie vymazať z kníh svojho náboženstva. Nesedí im toto zjavenie, lebo tu sa najprv zjavil deťom anjel z neba, ktorý kľačal pred Hostiou, zatiaľ čo modernisti pri svojom prijímaní stoja. Vo Fatime sa hovorí o pôste a vôbec o pokání, zatiaľ čo modernisti v Novej cirkvi sa postia pred svojim prijímaním len jednu hodinu. Vo Fatime Panna Mária hovorí o pekle a o diabloch , zatiaľ čo modernisti neradi počujú tieto slová

Fatima hovorí o zasvätení sa k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zatiaľ čo modernisti túto pobožnosťi považujú za veľmi sentimentálnu a detskú.

Panna Mária hovorí o modlitbách za obrátenie hriešnikov, zatiaľ čo modernisti hovoria o ľudských právach a práve na slobodu výberu náboženstva a o slobode prejavu. Nechcú obrátenie nekatolíkov na katolíkov.

Lucia z Fatimy, ktorá videla Pannu Máriu vo Fatime, povedala, že máme sa hodne modliť za kňazov, ktorí majú byť veľmi čistí a nemali by sa zaujímať o nič iné , než o cirkevné veci a duše svojich ľudí. Modernisti v Novej cirkvi chcú opačne , aby kňazi a rehoľníci bojovali za sociálnu spravodlivosť , hoc aj so zbraňou v ruke a veľmi nechcú hovoriť o hriechoch proti čistote.

Panna Mária odovzdala vo Fatime tretiu časť tajomstva, ktorú chcela, aby ju pápež svetu oznámil do roku 1960, čo Ján XXIII., odmietol urobiť, čím len potvrdil , že nebol legitimným pápežom. Neposlúchnuť Matku Božiu je niečo neslýchané .

Panna Mária prosila o zasvätenie Ruska. Chcela , aby to vykonal pápež so všetkými biskupmi sveta. Doteraz to žiaden pápež neurobil. Ináč sa Rusko neobráti, takže možno očakávať , že Rusko ešte môže narobiť veľa zla pre ľudstvo a pre Cirkev. Sovietske Rusko už narobilo dosť trápenia šírením svojich revolúcií, občianskych vojen a prenasledovania Cirkvi. Rusko zrejme ešte nepovedalo posledné slovo.

Home - Úvod - Súčasný tzvekumenizmus - Konkrétne ekumenické nezmysly Novej cirkvi  - Lutherove bludy  - Husove bludy - Protestantskí "mučeníci"v Prešove - Vyhlásenie nemeckých "biskupov" - Direktórium o ekumenizme  - Stretnutie náboženstiev v Assisi - Židia  - Angelo Roncalli-Ján XX III  - Sviatosti  - Krst - Sviatosť kňazstva - Birmovka - Posledné pomazanie - Manželstvo  - Sv. omša  - Náboženská sloboda - Komunizmus a Vatikán  - Kardinál Jozef Ratzinger  - Vatikán a slobodomurári  - Vývojová "teória"  - Satanizmus  - Zjavenia Panny Márie - Tajomstvo z La Salette  - Čo robiť ?  - Katolícke riešenie  - Biskupské vyhlásenie - Moja cesta  - Najčastejšie námietky proti nám